1) Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie38) a upravuje rozsah a způsob vedení účetnictví, požadavky na jeho průkaznost, rozsah a způsob zveřejňování informací z účetnictví a podmínky předávání účetních záznamů pro potřeby státu.

(2) Tento zákon se vztahuje na účetní jednotky, kterými jsou

a) právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky,

b) zahraniční právnické osoby a zahraniční jednotky, které jsou podle právního řádu, podle kterého jsou založeny nebo zřízeny, účetní jednotkou nebo jsou povinny vést účetnictví, pokud na území České republiky podnikají nebo provozují jinou činnost podle zvláštních právních předpisů,

c) organizační složky státu,

d) fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku,

e) ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty, včetně plnění osvobozených od této daně, jež nejsou součástí obratu, v rámci jejich podnikatelské činnosti přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25 000 000 Kč, a to od prvního dne kalendářního roku.

f) ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí,

Sekce daňové kontroly a analytiky Generálního finančního ředitelství provedla analýzu dat, která se vztahují k propuštění zboží do celního režimu 42 na území jiných členských států EU, kdy deklarovaným místem spotřeby byla Česká republika.

Finanční správa na základě této analýzy zjistila, že některé subjekty nevykazovaly propuštěné zboží řádně ve svých daňových přiznáních. Z tohoto důvodu učinila kroky, kdy v případě, že u zboží propuštěného do celního režimu 42 v jiném členském státě EU, kdy je deklarovaným státem spotřeby Česká republika, vzniká tak daňovému subjektu povinnost vykázat toto zboží v daňovém přiznání k dani z přidané hodnoty jako pořízení z jiného členského státu. Stejné podmínky platí i v případě pořízení zboží v rámci EU, kdy vzniká nárok na uplatnění odpočtu daně.

Celní režim 42 je nejčastěji používaný režim při dovozu zboží ze třetích zemí. Umožňuje daňovým subjektům osvobození od DPH v případě, že dovoz zboží je uskutečněn ze třetích zemí a přepravuje se, mezi členskými státy.

Celou tiskovou zprávu si můžete přečíst zde: Zdroj: Finanční správa.cz